معرفی طرح جامع مالیاتی

تبیین طرح جامع مالیاتی و برنامه اجرایی آن

دریافت طرح جامع

دریافت فایل ارائه

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کشور

قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع …