اساسنامه

اساسنامه خانه صنعت

مقدمه: در اجرای تبصره ۴۱ قانون برنامه دوم و تصویب نامه شماره ۱۶۶۸۰/۱۲/۱ مورخ ۷۷/۱۰/۱۲ شورای عالی اداری و به منظور زمینه سازی ، تقویت و مؤثرسازی نقش انجمن ها و فعالیت تشکل های تخصصی استان و کمک به تحقق اهداف مشترک آن ها و وزارتخانه های ذیربط به خصوص وزارت صنایع و سایر مؤسسات خانه صنعت استان آذربایجان شرقی که از این پس در این اساسنامه خانه صنعت نامیده می شود و غیرسیاسی و غیرانتفاعی است ، تأسیس می شود تا طبق مواد این اساسنامه و در چهارچوب مقررات حاکم شروع به کار نموده و اداره خواهد شد .اساسنامه خانه صنعت.

فصل اول اساسنامه خانه صنعت

نام ، نوع ، مدت ، تابعیت ، مرکز اصلی و موضوع و هدف

۱ماده۱ –  نام –  نام خانه صنعت استان آذربایجان شرقی می باشد نوع آن غیر انتفاعی است .
۲ماده ۲ –  مدت فعالیت خانه صنعت نامحدود است .
۳ماده ۳ – تابعیت خانه صنعت ایرانی است.اساسنامه خانه صنعت.
۴ماده ۴ –  مرکز اصلی خانه صنعت در شهرستان تبریز و حوزه فعالیت آن  در سطح استان آذربایجان شرقی است .
تبصره ۱ –  در صورت نیاز هیأت مدیره می تواند مرکز خانه صنعت را تغییر داده در این صورت باید مراتب به اداره صنایع استان و وزارت صنایع اطلاع داده  و در روزنامه ای که طبق این اساسنامه برای آگهی ها تعیین می شود درج گردد .
تبصره ۲ -عنداللزوم با نظر کمیسیون موضوع مصوبه شورای عالی اداری مستقر در وزارت صنایع می تواند شعبی در سایر شهرستان های استان داشته و در چهارچوب وظایف تعیین شده و مصوبات کمیسیون یاد شده  محدود خواهد بود .
۶ماده ۵ : موضوع و اهداف خانه صنعت عبارتند از :
۱-    اکمک به توسعه صنعت استان و افزایش نقش و سهم صنعت در تولید ، اشتغال و درآمد کلی .
۲-  ۵کمک به رفاه عمومی اهالی استان و در نهایت مردم کشور با افزایش در آمد سرانه. اساسنامه خانه صنعت.
۳-  ۷کمک به ارتقاء فرهنگ صنعت استان به منظور آگاهی مردم از اهمیت و نقش صنعت در تقویت بنیه اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،علمی ، تکنولوژیکی و دفاعی کشور .
۴-    کمک به تقویت نقش وجایگاه صنعت در اقتصاد استان و در صحنه اقتصادی کشور و حضور مؤثر و سودمند صادرات صنعتی استان دربازارهای داخلی و بین المللی و بهره گیری از ارتباطات داخلی و بین المللی برای تقویت توان صنعتی،علمی و فن آوری صنایع استان.
۵-       کمک به تقویت تشکل های تخصصی صنعتی و تحقق مشارکت آن ها در برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور .
۶-       اتخاذ و تصمیمات لازم در جهت شناسانیدن و پیشبرد سیاست ها و استراتژی های کلان صنایع کشور .
۷-    همکاری با دولت و دستگا ه های اجرایی ذیربط در تهیه و تدوین سیاست ها ، خط مشی ها ( یکساله و پنجساله ) توسعه صنعتی-  پشتیبانی های خدمات ” نرم افزاری و تحقیقات ” و توسعه صادرات صنعتی .
۸-       هدایت صنایع به منظور مشارکت در مناقصه های داخلی و خارجی و ایجاد بازارهای جدید .
۹-    مشارکت در اجلاس های همکاری مشترک با دیگر کشورها ، کسب بازارهای جدید و بهره گیری از توانایی های تکنولوژیکی آن کشورها .
۱۰-   جلب همکاری بانک ها در تأمین نیاز انجمن های تخصصی و واحدهای تحت پوشش آن ها .
۱۱-  توسعه همکاری با دانشکا ه ها و مراکز علمی ، تحقیقاتی در جهت توسعه تکنولوژی و تحقیقات کاربردی مورد نیاز انجمن های تخصصی عضو .
۱۲-   پشتیبانی حقوقی از انجمن های تخصصی عضو .اساسنامه خانه صنعت.
۱۳-   رکمک به ارتقاء و تضمین کیفیت در تولیدات واحدهای استانی .
۱۴-   وکمک به توسعه مدیریت کارآفرینی و ارتقاء توانایی های فنی و تخصصی انجمن های تخصصی و واحدهای تحت پوشش آن ها
۱۵-   دکمک به توسعه پیمانکاری ها و زنجیره های تولید واحدهای تولیدی عضو انجمن ها با صنایع متوسط و بزرگ  داخلی و خارجی .
۱۶-   ایجاد بانک اطلاعاتی مورد نیاز اعضاء .
۱۷-   فراهم نمودن زمینه خرید های کلان مورد نیاز اعضاء .
۱۸-   برگزاری کنفرانس های علمی تخصصی مورد نیاز اعضاء .
۱۹- ۱۰کمک به افزایش بهره وری در واحدهای استانی. اساسنامه خانه صنعت.
۲۰-  ۱۱کمک به توسع همکاری انجمن های تخصصی عضو استان با یکدیگر و با انجمن های تخصصی دیگر استان ها و مجامع مشابه در سطح کشور .
۲۱-   انجام مطالعه و شناسایی مشکلات مشترک واحدهای عضو انجمن های تخصصی ( با حمایت و همکاری دولت )
۲۲- ۱۵کمک به ایجاد آزمایشگاه های مشترک حساس مورد نیاز اعضاء انجمن های تخصصی استانی .
۲۳-  شرکت در نمایشگا های داخلی و خارجی ، معرفی و عرضه تولیدات اعضاء و کسب بازارهای جدید برای صادرات تولیدات واحدهای صنعتی استانی و راهنمایی اعضاء جهت شرکت در نمایشگاه های فوق .
۲۴- ۱۲کمک به ایجاد بازارهای مالی و شرکت های فعال در بازار سرمایه با هدف تأمین نیازهای مالی بخش صنعت استان .
۲۵- ۱۳کمک به فراهم سازی امکانات ورود و بهره گیری از سرمایه ، اطلاعات ، تکنولوژی ، فنون ، تجربیات خارجی در جهت اقتصاد و صنایع .
۲۶-  فعالیت در امور تبلیغاتی و نشر خبرنامه به منظور اطلاع رسانی به واحدهای صنعتی و معدنی استان با کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

فصل دوم اساسنامه خانه صنعت

شرایط عضویت و منابع مالی

ماده ۶ –  کلیه انجمن های تخصصی موجود در سطح استان می توانند به عضویت خانه صنعت درآیند .
تبصره – هر انجمن تخصصی استان می توانند فقط در یک خانه صنعت استان عضویت داشته باشند .
ماده ۷ – با انحلال ، تعلیق و یا ممنوعیت فعالیت انجمن تخصصی صنایع همگن عضو ، خودبخود عضویت انجمن در خانه صنعت استان به حالت تعلیق در می آید .
تبصره – هیأت مدیره خانه صنعت ملزم به پذیرش عضویت انجمن های تخصصی همگن می باشد . چنانچه به هر دلیل تقاضای عضویت آنان از سوی هیأت مدیره پذیرفته نگردد ، متقاضی می تواند مراتب را به اداره کل صنایع استان اعلام دارد و در صورت اعتراض نسبت به نظر صادره توسط اداره کل صنایع استان ، نظر کمیسیون مربوط در وزارت صنایع لازم الاجرا می باشد .
دماده۸ – شرایط تعلیق از عضویت یا سلب عضویت از اعضاء
۱-۸- آراء صادره از دادگاه قضایی درباره محرومیت از حقوق اجتماعی عضو .
۲-۸- تغییر شغل به نحوی که مغایر ماده ۱۳ این اساسنامه و به مدت حداکثر یک سال .
وماده ۹ – ورودیه برای هر انجمن تخصصی صنایع ( با تصویب مجمع عمومی خانه صنعت ) ، فقط برای یکبار دریافت می گردد .
۲-۹- کمک های مالی داوطلبانه در حد توانایی و اختیار آن .
تبصره – دریافت و جمع آوری هرگونه کمک ، ورودیه و حق عضویت و غیره باید به موجب فیش بانکی صورت گیرد که اصل آن در امور مالی خانه صنعت جمع آوری و ظهر تصویر فیش ، به وسیله مسئول مالی مهر و امضاء شده به عنوان رسید تحویل عضو خواهد شد .
.ماده ۱۰ – کلیه اعضاء خانه صنعت موظفند هر ساله حق عضویت خود را به موجب فیش بانکی به حساب خانه صنعت واریز نموده و اصل فیش را به خانه صنعت تحویل داده و ظهر تصویر فیش رسید دریافت نمایند .
تبصره ۱ – هیأت مدیره خانه صنعت نمی تواند منابع مالی انجمن را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه مصرف نماید
تبصره ۲ – هر نوع هزینه بایستی حتی الامکان به وسیله چک بانکی انجام و اسناد هزینه آن ها مطابق مقررات مالی تنظیم گردد .
ماده ۱۱ – چنانچه هر یک از اعضاء در مدت یک سال بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نمایند . از طرف خزانه دار به آنان کتباً اخطار می شود و همچنین مراتب به سازمان صنایع و معادن استان اعلام می گردد در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از اخطار عضو مورد اشاره اقدام به پرداخت حق عضویت ننماید  ، از عضویت در انجمن اخراج و قبول مجدد عضویت آنان مستلزم تصویب مجمع عمومی خواهد بود .
تبصره – تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر اعضاء با هیأت مدیره است .

فصل سوم اساسنامه خانه صنعت

ارکان خانه صنعت استان

.ماده ۱۲ –  ارکان انجمن عبارتست از :
۱ –  مجمع عمومی   ۲ –  هیأت مدیره   ۳ –  بازرس یا بازرسان
وماده ۱۳ –  مجمع عمومی عالیترین رکن خانه صنعت است ، که از اجتماع رؤسای هیأت مدیره انجمن هیای تخصصی استان تشکیل می شود . مجامع عمومی به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد .
تبصره – هر یک از انجمن های تخصصی عضو خانه صنعت در مجامع عمومی دارای یک رأی می باشند .
ماده ۱۴ – مجمع عمومی عادی :  جلسات مجمع عمومی با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت خواهد داشت و در صورتی که این حد نصاب حاصل نشود در مرحله دوم به فاصله ۱۵ روز با حضور حداقل ۳/۱  اعضاء رسمیت می یابد .
تبصره ۱ـ تصمیمات مجمع عمومی عادی در مرحله اول با آراء حداقل نصف به علاوه یک افراد حاضر معتبر خواهد بود نصاب لازم برای تصمیم گیری در مجمع عمومی مرحله دوم اکثریت نسبی آراء حاضران می باشد.
تبصره ۲- درصورت استنکاف هیئت مدیره از دعوت مجمع عمومی بازرس یا بازرسان می‌توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند. همچنین در صورت خودداری بازرسان از دعوت مجمع عمومی (حداکثر دو ماه پس از پایان مهلت هیأت مدیره ) ۳/۱  از اعضاء می توانند نسبت به دعوت عمومی اقدام نمایند.
ماده ۱۵ – وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد:
۱٫    رسیدگی و اظهار نظر نسبت  به گزارش هیأت مدیره و بازرسان.
۲٫     بررسی و تصویب صورتهای مالی خانه صنعت
۳٫     انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرس .
۴٫    تعیین روزنامه کثیر الانتشار یا محلی به منظور درج آگهی های مربوط به خانه صنعت.
۵٫     تعیین خط مشی خانه صنعت استان .
۶٫     تصمیم گیری در مورد همکاری و یا ائتلاف با سایر تشکل ها و خانه های صنعت سایر استان ها .
۷٫     شور و اخذ تصمیم در مورد کلیه مسائلی که در چهارچوب اساسنامه در دستور جلسه مجمع قرارداد مشروط به آن که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد .
ماده ۱۶ – مجمع عمومی فوق العاده –  بنا به دعوت هیأت مدیره یا بازرسان و یا به تقاضای کتبی حداقل نیمی از اعضاء تشکیل می شود و اختیارات آن به شرح ذیل است :
۱٫     پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه به کمیسیون ذیربط در وزارت صنایع
۲٫    عزل انفرادی یا اجتماعی اعضاء هیأت مدیره یا بازرس و معرفی اعضای جدید به کمیسیون ذیربط وزارت صنایع .
۳٫    تعیین و پیشنها د و تصویب میزان ورودیه اعضاء .
۴٫     تعیین محل مرکز اصلی و تأیید تغییر آن و یا تعویض اختیار به هیأت مدیره در این زمینه .
۵٫    پیشنهاد تصویب الحاق به تشکل های سایر استان ها و یا پایان دادن به همکاری با تشکل های سایر استان ها به کمیسیون ذیربط وزارت صنایع .
۶٫    پیشنهاد انحلال خانه و انتخاب اعضای هیأت تصفیه به کمیسیون ذیربط وزارت صنایع .
دماده ۱۷ –  جلسات مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل ۳/۲ اعضاء رسمیت می یابد و تصمیات آن با حداکثر با حداکثر ۳/۲  آراء  حاضرین نافذ خواهد بود .
تبصره –  چنانچه مجمع عمومی فوق العاده بار اول نصاب لازم را بدست نیاورد ، بار دوم به فاصله ۱۵ روز با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت و تصمیمات آن با اکثریت ۳/۲  آراء حاضرین نافذ و معتبر خواهد بود .
ماده ۱۸ –  هیأت مدیره و بازرس می توانند در مواقع ضروری مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند .
اتبصره –  فاصله بین تاریخ انتشارت آگهی دعوت و تشکیل مجمع عمومی حداقل ۲۰ و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود. آگهی های دعوت باید در روزنامه هایی که بر اساس ماده ۱۵  این اساسنامه معین می شود درج گردد .
ماده ۱۹ –  اخذ رأی در مجامع عمومی علنی است به جز مواردی که در اساسنامه پیش بینی شده و یا نسبت به آن در مجمع عمومی اخذ تصمیم به عمل آید .
ماده ۲۰ –  حق رأی در مجامع عمومی غیر قابل انتقال دیگری است .
ماده ۲۱ – انتخاب هیأت مدیره و بازرسان خانه  با رأی کتبی و مخفی باید صورت گیرد.
رتبصره – هیچ عضوی نمی تواند بیش از یک نماینده مجمع معرفی نماید و هیچ نماینده ای  نمایندگی بیش از یک عضو را دارا باشد .
رماده ۲۲ – ترتیب تشکیل و اداره جلسات مجمع عمومی .
۱٫    مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک نائب رئیس ، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود . ( یک نفر به عنوان نماینده وزارت صنایع در جلسات مجمع به عنوان ناظر می تواند حضور داشته باشد ) .
ریاست مجمع عمومی با رئیس هیأت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا      کلیه آن ها در دستور جلسه باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین اعضاء حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب می شود . در صورت عدم حضور رئیس هیأت مدیره ریاست جلسه به عهده مسن ترین عضو هیأت مدیره خواهد بود .
۲٫     هر گاه در مجمع عمومی شور و اخذ تصمیم در موضوعات مطروحه در دستور جلسه خاتمه نیابد ،  هیأت رئیسه مجمع با تصویب اعضاء می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد تعیین نماید. تمدید جلسه نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم جهت رسمیت جلسه همان نصاب قبلی می باشد .
۳٫     از مذاکرات و تصمیمیات مجمع عمومی صورتجلسه ای توسط منشی تنظیم و به امضای هیأت رئیسه خواهد رسید .
۴٫     کلیه صورتجلسات ، لیست اسامی حاضرین در مجمع، اعلام نتایج انتخابات، نسخ اساسنامه تصویبی و تأیید صحت انتخابات باید به امضاء هیئت رئیسه برسد .
۵٫     مجامع عمومی نماینده قانونی کلیه اعضاء بوده و تصمیمات آن در مورد اعضاء اعم از حاضرین یا غایبین نافذ خواهد بود .
وماده ۲۳ –  هیأت مدیره مسئول اداره خانه صنعت و حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء می باشد،تعداد اعضاء اصلی هیأت مدیره ۷  نفر و تعداد اعضاء علی البدل هیأت مدیره ۲ نفر می باشد که برای مدت ۳ سال از بین اعضاء انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
زتبصره –  تا تعیین هیأت مدیره جدید کلیه مسئولیت ها بر عهده اعضای هیأت مدیره قبلی خواهد بود .
ماده ۲۴ –  اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر دو هفته پس از قطعی شدن انتخابات تشکیل می شود از بین خود یک نفر به عنوان رئیس ، یک نایب رئیس یک نفر خزانه‌دار انتخاب و ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ای اسامی انتخاب شدگان را جهت اطلاع اعضاء و همچنین انجام تشریفاتی قانونی به وزارت صنایع تسلیم می نمایند .
دتبصره  –  هیأت مدیره می تواند یک نفر را به عنوان دبیر از بین اعضاء انتخاب و قسمتی از وظایف خود را به وی تفویض نماید .
ماده ۲۵ – جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل ۵  نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضرین  معتبر خواهد بود .
اتبصره ۱ –  غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب بدون ارائه عذر موجه و یا علل دیگری که مانع انجام وظیفه هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره گردد موجب استعفاء از سمت عضویت در هیأت مدیره خواهد بود و عضو یا اعضای علی البدل که به ترتیب بیشترین آراء را در مجمع عمومی کسب نموده اند جانشین عضو یا اعضای مستعفی خواهند شد .
تبصره ۲ –  تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر بر عهده رئیس هیأت مدیره می باشد .
ماده ۲۶ – هیأت مدیره مکلف است حداکثر دو ماه پس از دریافت گواهی ثبت خانه از وزارت صنایع حسابی به نام خانه صنعت استان و با امضای مشترک رئیس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه دار در یکی از بانک های کشور باز و وجوه متعلق به خانه صنعت را در حساب بانکی مزبور واریز نماید .
ماده ۲۷ – رئیس هیأت مدیره یا دبیر و یا خزانه دار مشترکاً صاحبان امضاء مجاز، اسناد و مدارک مالی و کلاً مسئولان اداری و مالی خانه بوده و حفظ کلیه اموال، دارایی ها و اسناد و  اوراق بهادار و دفاتر مالی به عهده آنان می باشد .
تبصره – کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضاء رئیس هیأت مدیره یا دبیر و مهر انجمن و کلیه اسناد مالی و اوراق رسمی و بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیأت مدیره رسیده باشد با امضاء مشترک رئیس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به ممهور به مهر خانه معتبر خواهد بود .
ماده ۲۸ – در صورت استعفاء، فوت و یا فقدان صلاحیت هر یک از اعضای هیأت مدیره به جای آنان اعضاء علی البدل با توجه به تقدم آراء، جایگزین عضو مزبور خواهند شد .
ماده ۲۹ – هیأت مدیره خانه صنعت مکلف است ظرف سه ماه قبل از پایان دوره، مجمع عمومی را برای تجدید انتخابات دعوت نمایند .
تبصره – چنانچه حداکثر شش ماه پس از پایان دوره ،  به هر علتی تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرسان مکلفند مراتب را به وزارت صنایع  اعلام نمایند .
ماده ۳۰ –  وظایف و اختیارات هیأت مدیره
۱٫    اجرای مصوبات مجمع عمومی و راهبرد وظایف و اهداف انجمن های تخصصی استان
۲٫    حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء
۳٫    افتتاح و یا بستن حساب در بانک ها .
۴٫    خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول مشروط بر آنکه به منظور جلب نفع نباشد .
۵٫    حضور در مراجع حل اختلاف به نمایندگی از سوی اعضاء و دفاع از حقوق آنان .
۶٫    انعقاد قراردادهای دسته جمعی به نمایندگی از اعضاء با رعایت قوانین و مقررات مربوط و همچنین آئین نامه و اساسنامه انجمن های تخصصی و خانه صنعت استان .
۷٫    استخدام، عزل و نصب کارمندان اداری .
۸٫    دعوت مجامع عمومی طبق مقررات اساسنامه .
۹٫    تهیه و ارائه گزارش سالیانه به مجمع عمومی .
۱۰٫    تهیه و تنظیم صورتحساب های مالی خانه و همچنین پیش بینی بودجه سال آتی جهت ارائه به مجمع عمومی
۱۱٫    تدوین آئین نامه های داخلی .
۱۲٫    تعیین میزان حق عضویت اعضاء بر اساس جدول تعیین شده از طرف مجمع عمومی .
۱۳٫     اعلام کتبی تشکیل جلسات مجمع عمومی ۱۵ روز قبل از انعقاد جلسه به وزارت صنایع .
۱۴٫    تأسیس و تقویت شرکت های تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضاء .
۱۵٫    تشکیل کمیته ها به شرح زیر :
‌أ-          کمیته حقوقی
‌ب-        کمیته حل اختلاف
‌ج-         کمیته بررسی و تدوین آئین نامه ها
‌د-         کمیته آمار و اطلاعات
‌ه-         کمیته رفاعی
‌و-          کمیته تدارکات و پشتیبانی
‌ز-          کمیته های آموزش و تحقیق
ماده ۳۱ – وظایف رئیس هیأت مدیره :
۱-       اداره جلسات هیأت مدیره .
۲-       دعوت اعضاء هیأت مدیره به تشکیل منظم جلسات .
۳-    مراقبت در حسن جریان امور خانه صنعت استان .
۴-      ابلاغ تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره به دبیر و سایر مسئولان خانه جهت اجرا .
۵-       انجام سایر مواردی که با توجه به اساسنامه بر عهده رئیس قراردارد .
ماده ۳۲ – دبیر خانه صنعت استان ریاست امور دبیرخانه را عهده دار بوده و مسئول تشکیلات اجرائی است و وظایف او در چهارچوب مصوبات هیأت مدیره در چهارچوب مقررات حاکم به شرح زیر می باشد :
۱-       استخدام یا به کار گماردن کارکنان اداری خانه و در صورت لزوم استخدام مشاور و کارشناس پس از تصویب هیأت مدیره .
۲٫    انجام مکاتبات و نامه های اداری انجمن و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی خانه صنعت استان .
۳٫    گشایش حساب جاری انجمن به اتفاق خزانه دار و رئیس هیأت مدیره در یکی از بانک های مجاز و واریز وجوه انجمن به حساب مذکور و برداشت از آن .
۴٫    اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری و اداری خانه صنعت استان .
۵٫    ثبت صورتجلسات هیأت مدیره در دفتر مربوطه .
۶٫    حفظ و نگهداری اسناد و مدارک مالی و اداری و دفتر مشخصات کامل اعضاء خانه صنعت استان .
۷٫    تهیه و تنظیم کارت عضویت با امضاء خود و رئیس هیأت مدیره و یا خزانه دار و مهر رسمی خانه صنعت استان .
۸٫    امضاء چک ها و اسناد و اوراق بهادار به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر خانه صنعت .
۹٫    دبیر در دوره فترت مکلف است مقدمات دعوت و تشکیل مجمع عمومی را برابر مقررات برای انجام انتخابات فراهم و چنانچه انتخابات مجدد حداکثر در فاصله شش ماه از پایان مدت اعتبار مسئولان خانه صنعت به عمل نیاید ، می باید به اتفاق بازرسان مراتب را جهت تعیین تکلیف به وزارت صنایع اطلاع دهد .
ماده ۳۳ – خزانه دار مسئول امور مالی خانه است و امضاء کلیه چک ها و اسناد مالی و اوراق بهادار بر عهده او و رئیس هیأت مدیره یا دبیر بوده و سایر وظایف وی به شرح زیر می باشد :
۱٫     اداره امور مالی انجمن ، تنظیم دفاتر و اسناد ، صورتجلسات مالی و رسیدگی به حفظ حساب ها .
۲-      وصول و جمع آوری ورودیه ، حق عضویت و کمک های مالی در مقابل قبض رسید .
۳-       تهیه و تنظیم دفاتر مخصوص مالی .
۴-       تهیه و تنظیم ترازنامه خانه جهت ارائه به هیأت مدیره و بازرسان .
۵-       رسیدگی به صحت اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداخت ها ، توسط اعضاء خانه صنعت استان .
۶-       نظارت بر خرید و فروش هر نوع عمل مالی در چهارچوب مقررات حاکم .
۷-       حفظ اموال منقول ، غیرمنقول ، وجوه و اسناد مالی خانه صنعت استان .
۸-       پیش بینی بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب .
تبصره ۱ – خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرس یا بازرسان کلیه دفاتر و اسناد مالی خانه را برای رسیدگی در محل خانه در اختیار آنان قرار دهد .
تبصره ۲ – در صورت انقضاء دوره هیأت مدیره و خزانه دار و رئیس هیأت مدیره یا دبیر موظف خواهند بود امور مالی خانه را تا قطعیت انتخابات مجدد کماکان اداره نماید .
.ماده ۳۴ – مجمع عمومی یک نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل از بین اعضاء برای مدت یک سال انتخاب می نماید تا بر اساس وظایف خود عمل نمایند . انتخاب مجدد آن بلامانع است .
۳ماده ۳۵ – وظایف و اختیارات بازرس یا بازرسان
۱-       نظارت و رسیدگی به دفاتر ، اوراق و اسناد مالی و مراقبت در حسن جریان امور مالی خانه صنعت استان .
۲-       رسیدگی و گواهی گزارش مالی جهت ارائه به مجمع عمومی .
۳-       رسیدگی به شکایات اعضاء و در صورت لزوم تهیه گزارش برای ارائه به هیأت مدیره یا مجمع عمومی .
۴-       اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم بر طبق بند ۲ ماده ۱۶ این اساسنامه .
۵-       تهیه و ارائه گزارش عملکرد خود به مجمع عمومی .
۶-       اعلام موارد خلاف و عدول از اساسنامه به وزارت صنایع .
ماده ۳۶ – شرایط انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرسان :
۱-      داشتن تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران .
۲-       ذداشتن حداقل ۲۵ سال تمام سن .
۳-       نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد .
۴-       مشهور به حسن شهرت و امانت داری .
۵-       حداقل ۱۰ سال سابقه کار در صنعت .
۶-       رداشتن عضویت هیأت مدیره انجمن .
۷-       متدین به یکی از ادیان رسمی کشور .
۸-       ژداشتن حداقل مدرک کارشناسی .

فصل چهارم اساسنامه خانه صنعت

انحلال و مقررات مربوط به آن

زماده ۳۷ – مسئولان خانه موظفند مدارک ، دفاتر و اسناد مورد نیاز وزارت صنایع را در اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهند .
رماده ۳۸ – در موارد زیر خانه صنعت منحل می گردد :
۱-      بر اساس تصمیم متخذه در جلسه مجمع عمومی فوق العاده .
۲-       بر اساس رأی صادره از طرف مراجع قضایی .
۳-       در صورت گذشت ۶ ماه از پایان مدت اعتبار هیأت مدیره و عدم تجدید انتخابات آن با تصویب وزارت صنایع.
تبصره – در صورت اقدام هیأت مدیره ، بازرسان و یا ۳/۱ اعضاء برای دعوت مجمع عمومی جهت تجدید انتخابات مهلت های مقرر در این اساسنامه برای دعوت و تشکیل مجمع عمومی مربوط جزء مهلت تعیین شده در بند ۳ ماده فوق منظور نخواهد شد .
.ماده ۳۹ – از تاریخ انحلال خانه صنعت اختیارات مسئولان خاتمه یافته و هیأت تصفیه منتخب ( که از بین مسئولان یا اعضاء انتخاب می شود ) امر تصفیه را به عهده می گیرد . بازرس یا بازرسان خانه صنعت پس از انحلال عنوان ناظر تصفیه را خواهد داشت . مدت مأموریت هیأت تصفیه از تاریخ انتخاب یک سال خواهد بود .
تبصره – در صورت عدم انتخاب هیأت تصفیه وظیفه آن بر عهده رئیس هیأت مدیره و بازرسان خواهد بود .
دماده ۴۰ – انحلال خانه صنعت موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرار داد پیمان های دسته جمعی منعقد شده قبلی نخواهد بود .
رماده ۴۱ – در صورت انحلال خانه کلیه دارایی های آن با نظارت وزارت صنایع تعیین تکلیف خواهد شد .
زماده ۴۲ – هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از کسب موافقت از وزارت صنایع و انجام تشریفات لازم قابل ارائه بر ثبت شرکت ها می باشد
ژماده ۴۳ – سایر مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده تابع مصوبات کمیسیون بند ( ۶ ) مصوبه شورای عالی اداری و دیگر مقررات مربوطه و مصوب وزیر صنایع خواهد بود .

خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی- تبریز
خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی- تبریز

تبریز – ششگلان – خانه صنعت، معدن و تجارت
تبریز, آذربایجان شرقی

۰۴۱۱۵۲۶۰۲۰۰