دستورالعمل اجرائی بند ۱۶ قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور

دستورالعمل اجرائی بند ۱۶ قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور

بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی درچارچوب ضوابط ومقررات مربوط ایفا میگردد….

دریافت قانون بودجه کل کشور۱۳۹۲

دریافت تصویردستوالعمل اجرائی بند۱۶ قانون بودجه

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

شرکت پایا فرایند سیستم ارائه دهنده خدمات ایمنی ،بهداشت و محیط زیست

دانلود  موضوعات ۱۶ گانه