تعرفه تبلیغات در وبسایت اطلاعات واحدها

سه ماههشش ماههیکساله
تبلیغ کناری سمت چپ و راست ۲۰۰x200 ضریب ۱۳,۰۰۰,۰۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰
تبلیغ صفحه اول ۴۶۰x150 ضریب ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰
تبلیغ صفحه شاخه صنعتی بالای لیست واحدها و مشخصات انجمن ۵۰۰x100 ضریب ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰
تبلیغ انتهای شناسنامه واحدهای یک انجمن ۵۰۰x150 ضریب ۱۱,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰
تبلیغ انتهای تمام صفحات داخلی ۵۰۰x150 ضریب ۱۱,۸۰۰,۰۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰۶,۸۰۰,۰۰۰

درباره ی مدیر سایت

مطلب پیشنهادی

🔹سمینار «تامین مالی از طریق بازار سرمایه» برگزار شد

▫️لزوم ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه برای تامین مالی سمینار «تامین مالی از طریق بازار …