کارگاه آموزشی آشنایی با روش های تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه و بورس کالا

کارگاه آموزشی آشنایی با روش های تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه و بورس کالا

متقاضیان شرکت کننده در این کارگاه مشخصات خودرا در قالب جدول مندرج در نامه یا توسط آن تشکل و یا مستقیماو از طریق شماره فاکس ۳۵۲۵۸۹۷۶-۰۴۱ جهت اقدامات آتی به این اداره کل ارسال نمایید .

 

دریافت تصویر نامه

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

فایل فرم هاو پرسشنامه روز ملی صنعت و معدن سال ۱۴۰۳

دانلود فایل پرسشنامه  و فرماها ⇒