واگذاری نیروگاه صوفیان از طریق مزایده

سازمان خصوصی سازی در نظر دارد به استناد قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مقررات مربوط به آن ، نسبت یه واگذاری نیروگاه صوفیان از طریق مزایده به بخش های غیر دولتی اقدام نماید.

شایان ذکر است که اطلاعات مالی و مستندات نیروگاه مزبور در پایگاه اطلاع رسانی سازمان خصوصی سازی به نشانی  www.ipo.ir  (اطلاعات امور شرکت ها) قابل دسترسی است.

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

فایل فرم هاو پرسشنامه روز ملی صنعت و معدن سال ۱۴۰۳

دانلود فایل پرسشنامه  و فرماها ⇒