ماده ۳ آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور

ماده ۳ آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور

همچنانکه مستحضرید وفق ماده ۳ آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور{موضوع مصوبه۱۵۳۶۵/ت  ۳۶۰۰۵ مورخه ۸۶/۲/۵ جهیات محترم وزیران،کرفرمایان کارگاهای دایر که از تاریخ تصویب این ایین نامه تمام یا برخی از مشاغل آنها در کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی یا شورای عالی حفاظت فنی،سخت و زیان اور شناخته شده یا می شود مکلفند ظرف دوسال از ابلاغ تصمیم قطعی کمیته یا شورا حسب مورد نسبت به ایمن سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استاندادهای مشخص شده در قانون کار و آیین نامه های مربوط مصوب شورای عالی حفاظت فنی و سایر قوانین موضوه در این زمینه اقدام و صفت سخت و زیان آوری مشاغل موضوع بند{الف} ماده ۱ آیین نامه فوقالذکر را حذف و نتیجه را کتباٌ به کمیته بدوی موضوع ماده۸ همین آیین نامه برای بررسی و تایید گزارش نماینده.

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

فراخوان صاحبان صنایع، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در جهت جذب دانشجویان

لینک دانلود  ثبت نام از طریق لینک زیر : https://sib.saorg.ir/