فرم درس آموزی از حادثه

 

فرم درس آموزی از حادثه

به منظور جلوگیری از تکرار حوادث ناگوار در هر کدام از حوزه های بهداشت ، ایمنی، محیط زیست و انرژی در سطح واحدهای صنعتی و کارگاهای صنفی و خدماتی تحت پوشش تجربیات ایجاد شده از حوادث مربوط تحت عنوان درس آموزی از حادثه  تهیه شده از طریق اداره کل محترم دفتر امور بهداشت ،ایمنی ،محیط زیست و انرژی

متن فرم درس آموزی

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

برگزاری دوره های مختلف مقطع دار(مورد تایید وزارت علوم) مهارتی و کوتاه مدت در گروه های آموزشی مدیریت و خدمات اجتماعی و صنعت

دانلود فایل