فرآیند های تامین مالی

فرآیند های تامین مالی

 

انتشار اوراق مشارکت از طریق بازار سرمایه برای تامین مالی بخش خصوصی

چارجوب کلی تامین مالی از طریق بازار سرمایه

راهنمای تامین منابع مالی خارجی (فاینانس) برای بخش دولتی و بخش خصوصی

راهنمای انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های دولتی

شرکت اسلامی بانک توسعه اسلامی برای توسعه بخش خصوصی

شرکت اسلامی بین‌المللی تامین مالی تجاری برای بخش خصوصی

فلوچارت عملیاتی انتشار صکوک

کتابچه ابزارهای مالی اسلامی صکوک

نموادر مراحل استفاده از تسهیلات مالی بلند مدت بانک توسعه اسلامی ،بانک جهانی و بانک تجارت و توسعه اکو برای بخش دولت

 

شرایط و ضوابط استفاده از منابع صندوق توسعه ملی :

اساسنامه صندوق توسعه ملی

جدول قرارداد سپرده گذاری ریالی سال ۱۳۹۴

جدول قراردادهای عاملیت ارزی سال ۱۳۹۴

فرم مراحل اعطاء تسهیلات از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی

فرم مراحل اعطاء تسهیلات از محل منابع ریالی صندوق توسعه ملی

فعالیت‌های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی

فعالیت‌های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی

نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطاء تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی

نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطاء تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی

 

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها با این قانون در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ …