فرآخوان کنفرانس ملی مدیریت کلانشهر ها با رویکرد محیط زیست

فرآخوان کنفرانس ملی مدیریت کلانشهر ها با رویکرد محیط زیست

دریافت تصویر نامه

تصویر فراخوان

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها با این قانون در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ …