سومین نمایشگاه و جشنواره فناوریهای نو و پیشرفته ربع رشیدی تبریز

 

سومین نمایشگاه و جشنواره فناوریهای نو و پیشرفته ربع رشیدی تبریز

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

فایل فرم هاو پرسشنامه روز ملی صنعت و معدن سال ۱۴۰۳

دانلود فایل پرسشنامه  و فرماها ⇒