جلسه رویه استفاده از تسهیلات خارجی (فاینانس)

جلسه رویه استفاده از تسهیلات خارجی (فاینانس) برای اجرای طرح های صنعتی ،معدنی و تجاری

دریافت فهرست طرح ها

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

فایل فرم هاو پرسشنامه روز ملی صنعت و معدن سال ۱۴۰۳

دانلود فایل پرسشنامه  و فرماها ⇒