تسهیلات

متقاضیان محترم جهت دریافت تسهیلات سرمایه درگردش و ثابت از محل تبصره ۱۸{ با نرخ سود ۱۴ درصد} از پست بانک با توجه به محدودیت اعتبارات سریعآ به خانه صنعت ،معدن و تجارت مراجعه نمایید.

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

فایل فرم هاو پرسشنامه روز ملی صنعت و معدن سال ۱۴۰۳

دانلود فایل پرسشنامه  و فرماها ⇒