برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی آسیای میانه EXPO FOOD در آلمانی قزاقستان

دانلود فایل نمایشگاه

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

فایل فرم هاو پرسشنامه روز ملی صنعت و معدن سال ۱۴۰۳

دانلود فایل پرسشنامه  و فرماها ⇒