اولین نمایشگاه صنایع کوچک ومتوسط(SME)همراه بااولین نمایشگاه بانک،بورس وبیمه

اولین نمایشگاه صنایع کوچک ومتوسط(SME)همراه با اولین نمایشگاه بانک،بورس،بیمه وفرصت های سرمایه گذاری

اولین نمایشگاه صنایع کوچک ومتوسط(SME)همراه با اولین نمایشگاه بانک،بورس،بیمه وفرصت های سرمایه گذاری از تاریخ ۳۰تیرماه لغایت دوم مردادماه ۹۴ در نمایشگاه بینالمللی مشهد و با هدف تقویت صنایع کوچک وحمایت های نهادهای مالی و بانکی برگزار میگردد.

دریافت فرم اولین نمایشگاه تخصصی صنعت ومعدن (SME)

دریافت فرم اولین نمایشگاه تخصصی بورس،بیمه وبانک

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

فایل فرم هاو پرسشنامه روز ملی صنعت و معدن سال ۱۴۰۳

دانلود فایل پرسشنامه  و فرماها ⇒