آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور

آیین نامه اجرایی  کارهای سخت و زیان آور

بر این اساس در یکصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی حفاظت فنی که در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۴، برگزار شده بود، موضوع «احصاء فعالیت های سخت و زیان آور گروه (ب) موضوع بند (ب) ماده ۱ آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور از ۱۰۶۶ عنوان شغلی به ۱۳ فعالیت کاری» به عنوان چارچوبی شفاف و غیرقابل تفسیر به منظور وحدت رویه و پرهیز جدی از هرگونه اعمال سلیقه مورد بررسی قرار گرفت.

تصمیمات متخذه به شرح زیر است:

الف- فعالیت های ذیل بند (د) ماهیتاً سخت و زیان آور بوده و با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما، اگرچه صفت سخت و زیان آوری آن ها کاهش یافته وای حذف نگردیده است.

ب- در تطبیق و تشخیص مشاغل گروه (ب) توسط توسط کمیته های استانی ماهیت شغل و عدم امکان رفع صفت سخت و زیان آوری مطابق بند مذکور ملاک عمل می باشد و خارج از موارد ذیل پس از رعایت ماده ۲ آئین نامه اجرایی و تبصره آن و با تأیید کمیته های استانی برابر مقررات می تواند جزو گروه (الف) محسوب گردد.

ج – مشاغل مدیریتی؛ سرپرستی؛ پشتیبانی؛ خدماتی؛ اداری؛ کارشناسی؛ نظارتی و نظایر آن ها که استمرار فعالیت فرد در خارج از محل فعالیت و به شرح شغل مشمولین گروه (ب) مشاغل سخت و زیان آور می باشد، از شمول گروه مذکور خارج است.

د- به جز کارهای در معرض پرتوهای یونساز و مواد رادیواکتیو به تشخیص سازمان انرژی اتمی که مشمول قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب مورخ بیستم فروردین ماه ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوطه قرار می گیرند، فعالیت های گروه (ب) به شرح ذیل می باشند:

۱٫ کار در معادن، اعم از تحت الارضی یا سطح الارضی که ایجاب می نماید کارگر در تونل ها و راهروهای سرپوشیده به استخراج بپردازد.

۱-۱٫ کار استخراج شامل جدا کردن یا منفجر ساختن مواد از سطح کار، حمل مواد عملیات مربوط به انفجار، اداره تأسیسات آب و برق در داخ معدن و به طور کلی هرگونه مباشرت و نظارتی که ایجاب نماید کارگر در تونل ها، راهروها یا میله های معدن انجام وظیفه نماید، می باشد.

۲٫ کار در حفر قنوات، چاه ها، فاضلاب ها، تونل های زیرزمینی و مخازن سربسته.

۳٫ تخلیه و حمل مواد مذاب از کوره های مشغول به کار و کار مستمر در مجاورت کوره های ذوب به نحوی که کارگر در معرض مستقیم حرارت یا یخارات زیان آور متصاعد از کوره باشد.

۴٫ کارگری که مستقیماً و مستمراً در امر تولید در کارگاه های دباغی، سالامبورسازی و روده پاک کنی اشتغال دارد و کار مستمر در گندابروها – جمع آوری، حمل و دفن و بازیافت زباله به صورت غیرمکانیزه.

۵٫ کارگری که مستمراً به امر جمع آوری و انتقال و انبار کردن کود (نظافت مستمر طویله، اصطبل، سالن های پرورش طیور) در واحدهای دامداری و طیور اشتغال دارد.

۶٫ کار مستمر و مداوم در فضای باز و در ارتفاع بیش از پنج متر از سطح مبنا بر روی دکل ها، اتاقک های متحرک، دربست ها و اسکلت ها.

۷٫ کار مداوم بر روی خطوط و پست های انتقال برق با فشار شصت و سه کیلوولت و بالاتر.

۸٫ مشاغل شن پاشی، پخت آسفال دستی، قیرپاشی و مالچ پاشی.

۹٫ کار در محل های با فشار محیط غیرمعمول از قبیل غواصی.

۱۰٫ کار مستمر در محیط هایی با فشار صوتی بسیار بالا که امکان کنترل یا حذف آن در محیط یا حفاظت از دستگاه شنوایی با وسایل حفاظت فردی امکان پذیر نمی باشد.

۱۱٫ کار در امور سمپاشی باغات و اشجار و مزارع و ضدعفونی اماکن و طویله ها و آشیانه های مزغداری در زمان سمپاشی.

۱۲٫ کارگری که مستقیماً در امر تولید و ترکیب سموم و حشره کش ها در زمان انجام کار اشتغال دارد.

۱۳٫ کار با وسایل دارای ارتعاش که با وجود رعایت مقررات حفاظت فنی و ایمنی در حد غیرمعمول باشد و برای سلامتی کارگر زیان آور باشد.

هـ – با توجه به ظرفیت مذکور در آئین نامه در صورت ضرورت و پیشنهاد کمیته های استانی هر شش ماه یکبار فعالیت های مصوب فوق قابل طرح در شورای عالی حفاظت فنی خواهد بود.

دانلود فایل تصمیمات

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

ابلاغیه رویه اجرایی تامین حداقل بیست درصد برق مصرفی مشترکان مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری از انرژهای تجدیدپذیر و پاک

دانلود فایل ابلاغیه