فرم درس آموزی از حوادث دفتر بهداشت ،ایمنی،محیط زیست و انرژی وزارت صنعت،معدن و تجارت

فرم درس آموزی از حوادث دفتر بهداشت ،ایمنی،محیط زیست و انرژی وزارت صنعت،معدن و تجارت

به منظور جلوگیری از تکرار حوادث ناگوار در در هرکدام از حوزه های بهداشتی،ایمنی،محیط زیست و انرژی در سطح واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای صنفی و خدماتی تحت پوشش تجربیات ایجاد شده از حوادث مربوط تحت عنوان درآموزی از حادثه تهیه شده

دانلود فرم