مصوبات

مصوبات و آئین نامه های

۱-اصلاحیه هاده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ هاده ۱۸۱ قانوى هالیاتهای هستقین ۲-دستور العول اجرایی جسء ) ۱ ( بند ) ک( تبصره ) ۱( قانوى بودجه سال ۱۳۱۱ کل کشور ۳-دستورالعول سازهاى اهور هالیاتی هوضوع تودید ههلت ارسال هعاهلات فصلی زهستاى ۱۳۱۸ و بهار

توضیحات بیشتر »

ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۹

 دانلود ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۹ دانلوداساسنامه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال ۹۹ دانلودقانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

توضیحات بیشتر »

واحدهای نمونه