خانه / اخبار و گزارشات / بخشنامه ها

بخشنامه ها

مصوبات و آئین نامه های

۱-اصلاحیه هاده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ هاده ۱۸۱ قانوى هالیاتهای هستقین ۲-دستور العول اجرایی جسء ) ۱ ( بند ) ک( تبصره ) ۱( قانوى بودجه سال ۱۳۱۱ کل کشور ۳-دستورالعول سازهاى اهور هالیاتی هوضوع تودید ههلت ارسال هعاهلات فصلی زهستاى ۱۳۱۸ و بهار

توضیحات بیشتر »

دانلود بخشنامه نامه شماره ۳۰۶

ابلاغ-برنامه-های-اولویت-دار-حوزه-اقتصادی-در-سال-۱۳۹۹-به-استانداری-های-کشوردریافت تصویبنامه-درخصوص-تعیین-مبلغ-جریمه-مندرج-در-بند-۲-اصلاحی-ماده-۴۴-قانون-پولی-و-بانکی-کشوردریافت تصویبنامه-درخصوص-واگذاری-بنگاههای-دولتی-موضوع-جزء-۲-بند-د-سیاستهای-کلی-اصل-۴۴-قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایراندریافت سیاستها-و-ضوابط-فنی-عمومی-برگزاری-جلسات-از-راه-دور-و-دورکاری-کارکناندریافت بخشنامه-درخصوص-تعیین-نسبت-مجموع-تسهیلات-اعطایی-بانکها-و-موسسات-اعتباری-غیر-بانکی-به-مجموع-سپرده-های-آنها-در-استاندریافت

توضیحات بیشتر »

ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۹

 دانلود ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۹ دانلوداساسنامه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال ۹۹ دانلودقانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

توضیحات بیشتر »

واحدهای نمونه