فرآخوان کنفرانس ملی مدیریت کلانشهر ها با رویکرد محیط زیست
عارضه یابی و حل مشکلات واحدهای صنعتی با گروه تحقیقاتی دانشگاه ها
اعزام هیات تجاری بازار یابی به کشور صربستان
الزام مجهز شدن درب ظروف بسته بندی فرآورده ها و محلول های اسیدی و قلیایی قوی به قفل کودک ظرف مدت شش ماه
راهکار های کاهش مصرف انرژی برق در تابستان ۹۴