خانه / بایگانی برچسب: رتبه بندی تشکل های صادراتی

بایگانی برچسب: رتبه بندی تشکل های صادراتی

آیین نامه اجرایی بند (الف)ماده ۱۰۴قانون برنامه پنجم توسعه، شاخص هاو معیارهای ارزیابی و رتبه بندی تشکل های صادراتی

  آیین نامه اجرایی بند (الف)ماده ۱۰۴قانون برنامه پنجم توسعه، شاخص هاومعیارهای ارزیابی و رتبه بندی تشکل های صادراتی

توضیحات بیشتر »

واحدهای نمونه