مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن ۱۳۹۵- آذربایجانشرقی
مدیریت کاهش مصرف برق و آماده بکاری ایزل و ژنراتور اضطراری مراکز درمانی،خدماتی،نظافتی،امدادی،سازمانها،شرکتها، صنایع و غیره..