خانه / اخبار و گزارشات / اخبار / مصوبات و آئین نامه های

مصوبات و آئین نامه های

۱-اصلاحیه هاده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ هاده ۱۸۱ قانوى هالیاتهای هستقین

۲-دستور العول اجرایی جسء ) ۱ ( بند ) ک( تبصره ) ۱( قانوى بودجه سال ۱۳۱۱ کل کشور

۳-دستورالعول سازهاى اهور هالیاتی هوضوع تودید ههلت ارسال هعاهلات فصلی زهستاى ۱۳۱۸ و بهار

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

واحدهای نمونه