خانه / بخشنامه و آیین نامه نامه شماره 26598 / بخشنامه موضوع اصلاح بخشنامه شماره ۲۰۰-۹۸-۸۰ مورخ ۱۳۹۸-۸-۲۷ درخصوص دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸-۱-۲۷

بخشنامه موضوع اصلاح بخشنامه شماره ۲۰۰-۹۸-۸۰ مورخ ۱۳۹۸-۸-۲۷ درخصوص دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸-۱-۲۷

بخشنامه موضوع اصلاح بخشنامه شماره ۲۰۰-۹۸-۸۰ مورخ ۱۳۹۸-۸-۲۷ درخصوص دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸-۱-۲۷

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

دانلود بخشنامه و مصوبات نامه شماره ۱۵۲

دانلود فایل ۱ دانود فایل ۲

واحدهای نمونه